Open main menu

Panjiang Peninsula weaponsmith: Liu Gong

None (Liu Gong can only customize weapons, not craft new ones.)