Open main menu

Panjiang Peninsula weaponsmith: Liu GongEdit

None (Liu Gong can only customize weapons, not craft new ones.)