Open main menu
Profession Warrior
Warrior
Ranger
Ranger
Monk
Monk
Necromancer
Necromancer
Mesmer
Mesmer
Elementalist
Elementalist
Assassin
Assassin
Ritualist
Ritualist
Edit


Profession trainer Talon Silverwing Sujun Sister Tai Reng Ku Mei Ling Ronsu Jinzo Professor Gai